Home > Nieuws > Nieuws van de Klankbordgroep van NOK

Nieuws

Nieuws van de Klankbordgroep van NOK

Beste bestuurders en leden van verenigingen en alle verdere belangstellende inwoners van NOK.

Zoals inmiddels wel algemeen bekend zal zijn, zijn onze plaatselijke sportverenigingen TOG en OKSV in bespreking over verregaande samenwerking. Ook de Klankbordgroep van NOK is hier op intensieve wijze bij betrokken. Niet voor zover het de sportieve of recreatieve doelen van beide verenigingen betreft, maar wel vanuit het algemeen belang voor onze kernen. In het nabije verleden (2014) heeft de Klankbordgroep namelijk een grote rol gehad bij het tot stand komen van de zogenaamde Voorzieningenkaart voor dorpsraadgebied Herpen. Aan de gemeente Oss zijn daarin adviezen  verstrekt omtrent de accommodaties waar in NOK behoefte aan zou zijn. Onderdeel hiervan was o.a. het samenvoegen van de sportlocaties in NOK. Deze zijn helaas niet één op één overgenomen door B en W. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. Afgevaardigden van de beide sportverenigingen, dorpsraad Herpen en de Klankbordgroep hebben een gesprek gehad met wethouders Van Geffen en Wagemakers en twee uitgebreide bijeenkomsten met een 4-tal ambtenaren.Daarbij zijn 2 scenario’s in beeld betreffende de toekomstige voorzieningen ten behoeve van de sportverenigingen en de recreatieve mogelijkheden voor heel onze gemeenschap die momenteel uitgewerkt worden. Dit alles mede naar aanleiding van de bijeenkomst van 18 november 2015 toen bijna alle verenigingen met één of meer afgevaardigden de toekomstplannen hebben besproken omtrent een aanpassing en uitbreiding van de accommodatie bij OKSV. 

Dit plan waarbij OKSV en TOG op gescheiden locaties blijven sporten, het trainingsveld van OKSV blijft bestaan en de kantine van OKSV zal worden uitgebreid en opgewaardeerd tot multifunctionele ruimte (inclusief opknappen van de kleedlokalen)  wordt in de besprekingen met de gemeente, aangeduid als Scenario 1.

Wat is dan Scenario 2? Dat is de oorspronkelijke wens uit 2014, nu verder uitgewerkt  en wat in de ogen van alle direct betrokkenen voorkeur verdient. Maar dit moet nog wel heel goed onderbouwd worden. Hierbij verhuist OKSV naar de accommodatie van TOG en komt daar ook een (beperkte) uitbreiding van velden, kleedkamers en parkeergelegenheid. Zodanig dat beide verenigingen voldoende capaciteit hebben om te trainen en wedstrijden te spelen. Daarnaast zal dan de kantine worden uitgebreid zodanig dat die, evenals in scenario 1 is voorgesteld, dienst kan doen als multifunctionele ruimte voor bijna alle activiteiten die nu her en der verspreid plaats vinden. En er kunnen dan uiteraard ook nieuwe activiteiten in plaats vinden. Hierbij vervalt dus het hoofdveld en het gebouw van OKSV alsmede het trainingsveld en de kleedruimte aldaar. Ontwikkelingen die 2 primaire zaken als hoofddoel hebben: goedkopere sportaccommodatie in NOK(en dus voordeliger voor de verenigingen) en het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte voor alle verenigingen (aanvullend aan Petjes Bar, dus geen feestzaal) voor NOK. Na realisatie schept dit voor de langere termijn( de secundaire doelen voor dit moment) nieuwe kansen voor misschien woningbouw op het huidige (hoofd)voetbalveld.

Zonder dat we valse verwachtingen willen scheppen, willen we binnenkort bestuurders van een aantal verenigingen, die gebruik zouden kunnen maken van zo’n multifunctionele ruimte, uitnodigen om wensen(voor wat betreft de maten en de invulling van de ruimte) kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens TOG/OKSV en de klankbordgroep,
Willy van der Loop en Bert van der Linden.