Home > Nieuws > Klankbordgroep NOK nieuws 24-10-2017

Nieuws

Klankbordgroep NOK nieuws 24-10-2017

Paviljoen

Op maandag 23 oktober is de Klankbordgroep tezamen met leden van de werkgroepen die de tijdelijke gemeenschapsruimte in Overlangel voorbereiden, bijeen geweest in het parochiezaaltje. Met 22 personen die 9 verenigingen vertegenwoordigden werd het niet alleen een informatieve maar zeker ook een constructieve bijeenkomst.

We hadden ons drie doelen gesteld:

  1. Informeren over de stand van zaken voor wat betreft de tijdelijke accommodatie die op het parkeerterrein van OKSV komt en de vorderingen voor een definitieve gemeenschapsruimte die gepland is op het TOG terrein,
  2. Een discussie over het beheer en de exploitatie van de tijdelijke en de definitieve accommodatie.
  3. Het formeren van een werkgroepje dat de te bedenken beheersvorm gaat voorbereiden.

Willy van der Loop die de initiatieven begeleidt, informeerde de aanwezigen en toonde (bouw)tekeningen. 

Zeker is al dat er een paviljoen geplaatst wordt dat aansluit op de kantine van OKSV. Dat gebouw is voor twee jaar gehuurd. Daar kan de hele gemeenschap gebruik van maken. Er komen toiletten in, een keukentje en een bar. Omdat er een houten vloer in komt zal de biljartvereniging haar biljarttafel in de bestaande kantine plaatsen in verband met de benodigde stabiliteit. De kosten zijn in totaal ruim 70.000 euro. De Rabobank schenkt de helft van dit bedrag. De gemeente Oss draagt 30.000 euro bij en de Dorpsraad Herpen e.o. 5000 euro. Er is nog een restant van ruim 3000 euro begroot die in de loop der tijd bijeengebracht zal moeten worden door de eigen gemeenschap. 

We verwachten dat, zonder tegenslagen dit gebouw nog dit jaar gerealiseerd is. Een technische werkgroep is bezig met de uitvoering en een ook voor de inrichting is al een werkgroep actief. 

Ook voor de definitieve gemeenschapsruimte bij TOG zijn al tekeningen en berekeningen gemaakt. Deze verkeren echter nog in een onderzoeksfase en de realisatie ervan hangt mede af van de ontwikkelingen binnen de clustering van sport- en trainingsvelden. 

Om een aanzet tot de discussie te geven, vormden de aanwezigen groepjes en kregen ze de volgende stellingen:

  • de accommodatie moet beheerd worden door een stichting;
  • de stichting dient te bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen die wekelijks gebruik maken van de accommodatie;
  • de stichting is verantwoordelijk voor inboedel, exploitatie en eventuele winstverdeling;
  • de stichting stelt gebruikersovereenkomsten op waar gebruikers voor tekenen.

Ruim 3 kwartier werd er vervolgens geanimeerd en betrokken gediscussieerd. Daarna werden de resultaten aan de hele groep gepresenteerd. Opvallend was de eensgezindheid over de ‘beheersvorm’. Men sprak zich bijna unaniem uit voor een boven de partijen liggende Stichting. Behalve bestuurders van verenigingen die de accommodatie gaan gebruiken dienen daar ook mensen zitting in te kunnen nemen die geen binding met de verenigingen hebben.

De derde doelstelling, het formeren van een voorbereidingsgroep voor de te vormen stichting werd niet gehaald. Er zijn wel suggesties gedaan en namen genoemd. Daar zullen we op zeer korte termijn nog op ingaan.

Zienswijze

Ook de plannen van de gemeente om een aantal wegen in Keent te onttrekken aan openbaar gebruik werden nog besproken. Besloten is dat ondergetekende een Zienswijze naar de gemeente stuurt. De intentie daarvan is te voorkomen dat wandel- en fietspaden in Keent onttrokken worden aan het wegennet. Buurtvereniging Keent en particuliere inwoners hebben in deze ook een zienswijze ingediend. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Klankbordgroep NOK
Bert van der Linden