Home > Nieuws > Nieuwsbrief St HONK december 2021

Nieuws

Nieuwsbrief St HONK december 2021

Nieuwsbrief St. HONK December 2021

 

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur van st. HONK heeft, ondanks alle beperkingen vanwege het Coronavirus, in dit jaar gestaag doorgewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van korfbalclub TOG. Op dit terrein zullen Ontmoeten & Sport in ONK worden samengebracht in een nieuw dorpshuis en nieuwe sportvelden.

 

Van schets naar ontwerp

In de zomer van dit jaar heeft st. HONK nogmaals een uitvraag gedaan naar het toekomstig gebruik van de accommodatie onder de verenigingen in ONK. Dit betrof vooral de planning en het aantal activiteiten met de deelnemers. De ruimtes in de gebouwen van TOG / OKSV en het Paviljoen zijn opgemeten. Het resultaat van de uitvraag en meting maakt duidelijk dat de benodigde ruimte voor ontmoeten groter moet worden dan in het oorspronkelijke plan van gemeente Oss is voorzien.

Dit werd dan ook het uitgangspunt voor het proces “van schets naar ontwerp” dat in overleg met Kantoor Princen steeds meer vorm kreeg. De indeling voor het sportgedeelte, de inrichting van het terrein en de kleedruimtes voor spelers en scheidsrechters, is nu in de afrondende fase. Voor het ontmoetingsdeel is de benodigde ruimte qua m2 opgenomen en is de indeling nog onderwerp van gesprek. Deze tekeningen zijn ter toetsing verstuurd aan de gebruikersraad en de besturen van OKSV en TOG.

De tekeningen zijn voor een eerste toets ook toegestuurd aan Gemeente Oss. Conclusie is dat we met dit ontwerp op de goede weg zitten. Zij vragen, met name vanwege de extra m2 voor de ontmoetingsfunctie, aandacht voor een financieringsplan. Het bestuur gaat hier mee aan de slag.

 

De omgevingsdialoog

Het bestuur wil graag weten wat de inwoners en gebruikers van het huidige ontwerp vinden. In januari en februari 2022 gaan wij formeel met hen in gesprek. Dit gebeurt achtereenvolgens met de gebruikersraad, de omwonenden en daarna met alle inwoners en gebruikers van ONK. Hoe wij dit gaan organiseren is mede afhankelijk van de in die periode van toepassing zijnde maatregelen vanwege Corona. Wij zullen iedereen hierover tijdig berichten.

 

Planning van de wijzigingsprocedure

Omdat vanaf 1 juli 2022, vanwege veranderende wetgeving het bestemmingsplan overgaat naar een omgevingsplan heeft bureau “Pittiger in Planologie” een nieuwe planning gemaakt. Deze planning laat zien dat de procedure vanaf start bij de Gemeente (dec. 2021) tot een definitief besluit doorloopt tot in april/mei 2023. Dat is een geweldige tegenvaller voor het bestuur. Wij hadden graag in 2022 met de uitvoering van het plan gestart. Temeer daar de vergunning van het Paviljoen in augustus 2022 weer verlengd moet worden. Aangezien de start van de bouw van het nieuwe dorpshuis pas in de 2e helft van 2023 kan plaatsvinden is st. HONK van mening dat de vergunning van het Paviljoen zeker twee jaar verlengd moet worden. Voetbalclub OKSV zal als vergunninghouder voor het Paviljoen deze aanvraag indienen. Waar mogelijk zal het bestuur van st. HONK hierbij OKSV ondersteunen.

 

En zo kijkt het bestuur van st. HONK in deze laatste week van 2021 terug op een turbulent jaar waarin er achter de schermen veel is gedaan. In de komende periode zullen wij nieuwe ontwikkelingen steeds op de website www.stichtinghonk.nl vermelden. Daarnaast brengen we periodiek een nieuwsbrief uit waarvan de verspreiding zal verlopen via de Driesprong en per mail aan de besturen en leden van de aangesloten verenigingen.

 

Het bestuur van st. HONK wenst iedereen een goede jaarwisseling en een mooi 2022 waarin we samen met jullie verder werken aan de realisatie van dit mooie plan voor Ontmoeten en Sport in ONK.

 

Henk Swinkels voorzitter st. HONK