Home > Nieuws > Voortgang ontwikkelingen Sport en ontmoeten binnen NOK

Nieuws

Voortgang ontwikkelingen Sport en ontmoeten binnen NOK

De discussie / het overleg met de gemeente over een nieuwe ontmoetingsruimte binnen NOK loopt nog steeds. Wel zijn we zover dat we de verschillende opties steeds concreter in beeld krijgen. In opdracht van de gemeente is een extern bureau ingeschakeld die 4 scenario's heeft doorgerekend. Een doorrekening wat betreft de investeringskosten en een doorrekening wat betreft de exploitatierekening. De exploitatie is berekend op 'dorpsniveau' en niet op verenigingsniveau. Hiermee wordt in beeld gebracht of het voor de gemeenschap NOK financieel mogelijk is sport en ontmoeten op een gezonde financiële basis te blijven exploiteren. Dit kan dan via een nieuw op te richten stichting.

Voor de exploitatierekening zijn de jaarrekeningen van de sportclubs als uitgangspunt gekozen. Met daarbij extra inkomsten omdat de huur die de andere verenigingen nu betalen weg valt. En deze extra inkomsten naar boven afgerond vanwege de verkoop van wat meer consumpties. Daarbij zijn de huidige energielasten 'omgerekend' naar de grootte en omvang van een nieuw energiezuiniger gebouw. Dus niet klakkkeloos 1 op 1 overgenomen. Opgemerkt moet worden dat genoemde bedragen in de scenario's nog enigszins kunnen afwijken i.v.m. finetuning van de berekeningen.

De volgende scenario's zijn in beeld:

1A: ontmoeten bij TOG.


 • OKSV blijft op 2 locaties. Er moet een ontmoetingsruimte gebouwd worden en er worden 40 parkeerplaatsen aangelegd.
 • Investeringskosten € 264.600,00.
 • Exploitatieresultaat +/+ € 403,00 per jaar.

1B: ontmoeten bij TOG en trainen OKSV bij TOG. Dezelfde m2 gras.


 • Trainingsveld OKSV verdwijnt. Op dezelfde m2 gras van TOG moet OKSV ook gaan trainen.
 • Er moet een ontmoetingsruimte gebouwd worden en er worden 40 parkeerplaatsen aangelegd. Voor OKSV moet een berging gebouwd worden, het TOG-veld moet heringericht worden.
 • Qua uren veldbezetting kan dit volgens de theoretische modellen. Spreiding van gebruik is dan de uitdaging. In de praktijk zijn echter geen voorbeelden te vinden dat zowel korfbal als voetbal op dezelfde grasmat beoefend wordt.
 • Investeringskosten € 369.600,00.
 • Exploitatieresultaat +/+ € 6.551.00 per jaar.

2: ontmoeten bij TOG en trainen OKSV bij TOG. Extra m2 gras.


 • Trainingsveld OKSV verdwijnt. Op de extra m2 gras gaat OKSV trainen.
 • Er moet een ontmoetingsruimte gebouwd worden en er worden 40 parkeerplaatsen aangelegd.
 • Daarnaast moet er een berging en kleedkamer(s) gebouwd worden voor OKSV. En herinrichten/aanleggen velden.
 • In dit scenario wordt ook het opknappen van de kleedaccommodatie van OKSV hoofdveld meegenomen.
 • Investeringskosten € 792.600,00.
 • Exploitatieresultaat +/+ € 2.907,00

3: Ontmoeten bij de nieuwe Petjes Bar.


 • Geen ontmoeten bij TOG. Sport blijft ongewijzigd. Ontmoetingsruimte nieuwe Petjes Bar wordt casco opgeleverd. Dit moet dan afgebouwd en verder ingericht worden.
 • Investeringskosten € 90.000,00.
 • Exploitatieresultaat, als gebruik geschonken wordt, +/+ € 330,00 per jaar.
 • Als er een commerciële huur betaald moet gaan worden dan daalt het exploitatieresultaat naar -/- € 13.190,00 per jaar.

Deze scenario's zijn 22 mei j.l. in de Klankbordgroep besproken. Hierin zitten veel vertegenwoordigers van verenigingen. Zij gaan binnen hun eigen vereniging bespreken welk scenario de voorkeur heeft.

De planning is dat er binnenkort, in samenwerking met de gemeente, een algemene informatieavond gehouden wordt. Communicatie hierover volgt nog.